Sexy Hair Blog

Follow Us!

Finding the Best Haircut for your Lifestyle & Styling Capabilities

July 29, 2014

We’re wrapping up our finding your best haircut blog series with part 3 of 3 which focuses on lifestyle and styling capabilities. Previously we talked about face shape and hair type; now let’s discuss how your lifestyle and level of styling skill should affect your new haircut decision.

Lifestyle is your daily routine as far as work and social activities. A new haircut can take time to look great, which is why it’s important to choose something that fits your life and schedule.

If you lead a very active lifestyle that requires you to always be on the go from one activity to another, it’s best to choose a cut that is easy to manage when you are in a time crunch. Longer lengths with a face framing fringe is a very stylish cut that will require minimal effort when it’s time to style. A great bonus of having longer hair is that you can easily throw it up in a ponytail or bun if your daily routine doesn’t provide you with enough time to style. If you have naturally wavy hair you can go for a shorter cut, this will automatically spice up your active lifestyle because the natural wave of the hair will give the appearance of a styled cut without actually having to style the hair.
On the other end of the spectrum if you have time or are willing to sacrifice time in your hectic schedule to style your hair, I definitely encourage you to experiment and go with a cut that may require some styling to make it look just right. Haircuts that require a lot of work are usually heavily layered or super short when there is a texture that requires lots of manipulation.

Styling Capabilities are the next important factor that not many people think of when they are choosing a new haircut. Thanks to your stylist you may leave the salon feeling like a million dollars with your new cut and style but when you’re at home the next day, can you recreate the look yourself?

Many people aren’t comfortable using flat irons, blow dryers and curling irons or know the different techniques used to manipulate the hair to create a particular style. Choosing a haircut that you are able to style within your capabilities will help save you money and time in your daily life. A chin length tapered bob haircut is great for someone who has straight hair but doesn’t want to use a lot of tools. This look is neat and professional but can also be slightly edgy. If you have longer hair, again a simple graduated layer with a face framing blunt fringe always looks great without much effort. For curly or wavy hair, growing it out long can be an easy way to stay low maintenance. You won’t have to use a blow dryer to style the hair, just simply add a bit of texture spray to the ends for a naturally undone look.
This concludes our three part series on finding the best haircut that works for you! Like always, I encourage you to get out there and try something new and different. Styles are always changing so make a mistake and learn from it, that’s the only way you can really “grow” and find out what looks best on you. 

Rafe Hardy
Artistic Creative Director Sexy Hair

Comments (0)

Sexy Hair Blog

Follow Us!

Finne Best Cut for din hårtype

June 18, 2014

Begynnelsen av dette året har vi snakket om å finne den beste frisyren for deg ansiktsform . Nå som sommeren er her og det er en perfekt tid for å oppdatere din stil, la oss snakke om å finne den beste frisyren basert på din hårtype. Finne din hårtype ved å forstå tekstur, tetthet og vekstmønster er svært viktig å ikke bare deg, men din stylist når du vurderer en ny hårklipp. Før du tar spranget, bør stylist avgjøre om en bestemt kutt kan oppnås og hvilke tiltak er nødvendig for å opprettholde utseendet. Årsaken er, noen stiler med visse teksturer og hår tettheter ta mye arbeid og tid, og bør bare ikke bli vurdert. Tetthet er delt inn i tre underkategorier av tynne, medium og tykt hår. Tetthet må tas i betraktning for å bestemme bevegelse, lag, tekstur så vel som bruk av produktet er nødvendig. For hår som er tynn, den beste måten å gi oppfattes fylde er av en tykk kutt uten lagdeling. På den andre enden av spekteret, gjør middels tykt hår bedre med lagdelte kutt og sløve eller hakkete smell. Legge dybde til tykk tetthet hår er nøkkelen. Vekstmønster er viktig, spesielt når de vurderer kortere kutt, og enda mer når du legger til en utkant er involvert. Noen hairlines i fronten og baksiden av hodet kan være begrensende når du oppretter en stil og bør definitivt være en faktor når de bestemmer seg for en ny cut. Hvis hårfestet ender lavere på halsen og en svært høy og kort A-line bob er ønskelig, kan dette kreve mye ekstra turer til salongen. Noen ganger en vanskelig vekstmønster kan være nyttig når du oppretter kutt som krever håret til å falle i en bestemt retning. For eksempel kan en hårlinje i ryggen som har en én retning vekstmønster ville være perfekt for en asymmetrisk utformet snitt. Et annet eksempel er å bruke en cowlick i fronten for å gi volum til et motiv. Også, hår på sideprofilen som vokser naturlig ned eller fremover kan brukes til en myk frem pixie-ish følelse. Din designer bør evaluere vekstmønster og planlegge din nye kutt tilsvarende og kreativt. Texture er definert av enkelte hårstrået og er kategorisert i fine, medium eller grov. Et kutt som er for nær eller flatt mot hodet, ikke ville fungere godt når du prøver å style grovt hår. Det er mulig å ha en snarvei som dette med grovt hår, men opp-Hold og styling ville være svært utfordrende. Hvis håret ditt er fint, kan du ikke ønsker et kutt som er lagdelt fordi volumet vil gå tapt, med mindre du har en betydelig mengde tid for styling og bruk av produktet. Med disse grunnleggende retningslinjer for fordelene av visse hårklipp med spesifikke hårtyper, oppfordrer jeg deg til å ha det litt gøy og eksperimentere med en ny cut. Sommeren er den perfekte tid for å friske opp utseende, og bruke noen av de positive sidene ved din hårtype å skape en unik stil som passer deg! God sommer, ha det gøy! Rafe Hardy Kunstnerisk Creative Director Sexy Hair

Comments (0)

Sexy Hair Blog

Follow Us!

Finding the Best Cut for your Hair Type

June 18, 2014

The beginning of this year we talked about finding the best haircut for you face shape. Now that summer is here and it’s the perfect time to update your style, let’s talk about finding the best haircut based on your hair type.

Finding your hair type by understanding the texture, density and growth pattern is very important to not only you, but your stylist when considering a new haircut. Before you take the leap, your stylist should determine if a specific cut can be accomplished and what steps are needed to maintain the look. Reason being, some styles with certain textures and hair densities take a lot of work and time, and simply should not be considered.

Density is broken into three sub-categories of thin, medium and thick hair. Density must be considered in order to determine movement, layers, texture as well as the product usage required. For hair that is thin, the best way to give perceived fullness is by a thick cut with no layering. On the other end of the spectrum, medium-thick hair does better with layered cuts and blunt or choppy bangs. Adding depth to thick density hair is key.

Growth Pattern is important especially when considering shorter cuts, and even more when adding a fringe is involved. Some hairlines in the front and back of the head can be limiting when creating a style and should definitely be a factor when deciding on a new cut. If the hairline ends lower on the neck and a very high and short A-line bob is desired, this can require a lot of extra trips to the salon. Sometimes an awkward growth pattern can be valuable when creating cuts that require the hair to fall in a certain direction. For example, a hairline in the back that has a one direction growth pattern would be perfect for an asymmetrical designed cut. Another example is using a cowlick in the front to add volume to a design. Also, hair on the side profile that grows naturally down or forward can be used for a soft forward pixie-ish feel. Your designer should evaluate your growth pattern and plan your new cut accordingly and creatively.

Texture is defined by individual hair strand and is categorized into fine, medium or coarse. A cut that is too close or flat to the head, would not work well when trying to style coarse hair. It is possible to have a short cut like this with coarse hair, but the up-keep and styling would be very challenging. If your hair is fine, you may not want a cut that is layered because volume will be lost, unless you have a considerable amount of time for styling and product use.

With these basic guidelines on the benefits of certain haircuts with specific hair types, I encourage you to have some fun and experiment with a new cut. Summer is the perfect time to freshen up your look, and use some of the positive aspects of your hair type to create a unique style that fits you!
Happy summer, have fun!

Rafe Hardy
Artistic Creative Director Sexy Hair

Comments (0)